Szkolny Program Profilaktyki w Zespole Szkół w Więcławicach Starych na rok 2016-2017.

SPIS TREŚCI

1.Wstęp

2.Podstawa prawna.

3.Cele wynikające z analizy sytuacji wychowawczej uczniów.

4.Oddziaływania profilaktyczne.

5. Metody i formy  realizacji

5.Ewaluacja programu  profilaktycznego.


WSTĘP


Szkolny Program Profilaktyki jest  projektem systemowych działań profilaktycznych w Zespole Szkół w Więcławicach Starych, ukierunkowanym na:

1. Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

2. Ograniczenie i likwidowanie czynników  ryzyka ,które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia.

3. Inicjowanie i wzmacnianie czynników ochronnych, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.Szkolny Program Profilaktyczny  jest  integralną częścią  Szkolnego Programu Wychowawczego.

Realizację Szkolnego Programu  Profilaktycznego skoordynowano z programem,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo’’. Jego istotą jest kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu poprzez poprawę stanu  bezpieczeństwa w szkole, ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych, przeciwdziałanie agresji,rozwój społeczny i emocjonalny uczniów. Adresatami Szkolnego Programu Profilaktycznego są uczniowie, nauczyciele i rodzice.


PODSTAWA PRAWNA

1.Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r.

2.Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości  wśród Dzieci  i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów 13  stycznia 2004r

3.Program Ochrony Zdrowia  Psychicznego.

4.Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5.Krajowy Program Przeciwdziałaniu Narkomanii.

6.Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV.

8.Ustawa  z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia  psychicznego/Dz.U. Nr111,poz.535/.

9.Ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich/ Dz. U.Z2002R.Nr 11,poz109/.

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 o przeciwdziałaniu narkomanii/ Dz.U. Z 2003R.Nr24,poz.198/

9.Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi./ Dz.U. Nr 35,poz. 230 z poż .zm/

10.Ustawa z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych/ Dz.U.z1996r Nr10, poz55/

11.Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci  i młodzieży zagrożonych uzależnieniami./ Dz.U. 2003r.Nr.26,poz226/.

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół z późniejszymi zmianami.

13.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 grudnia 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy  programowej wychowania  przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkoły.

14.Statut Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum w Więcławicach Starych.


WSPÓŁPRACA


W ramach realizacji działań w zakresie  profilaktyki szkoła  współpracuje z:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie
 2. Komenda  Wojewódzka Policji w Krakowie
 3. Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny  i Nieletnich w Krakowie.
 4. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Powiatu Krakowskiego wKrakowie
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach.
 6. Dom Dziecka  w Sieborowicach.
 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Inne  w zależności potrzeb.


CELE WYNIKAJĄCE  Z  ANALIZY  SYTUACJI  WYCHOWAWCZEJ  UCZNIÓW


W  oparciu o analizę sytuacji   wychowawczej  wyłoniono zachowania ryzykowne uczniów, do których należą:

 1. Agresja słowna, przejawiająca się w  formie przezywania,obgadywania, wyśmiewania używania obraźliwych przezwisk, gróźb.
 2. Agresja  fizyczna.
 3. Cyber przemoc,  zwłaszcza zdjęcia telefonem komórkowym bez zgody ucznia.
 4. Palenie  papierosów, spożywanie wyrobów  tytoniowych.
 5. Absencja  uczniów  w szkole lub nieobecność  na pierwszych lekcjach.
 6. Zagrożenia uzależnieniami.
 7. Brak szacunku  w stosunku do osób dorosłych i rówieśników.


CELE WYNIKAJĄCE  Z POWYŻSZYCH ZAGROŻEŃ

1.  Poprawa  stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, do  których należą w szczególności agresja uczniów, absencja szkolna, wulgaryzmy.

2.  Rozwijanie  umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w sytuacjach trudnych.

3.  Kształtowanie ważnych społecznie zachowań, takich jak:konstruktywne rozwiązywanie problemów, radzenie sobie z przejawami agresji, wpajanie 

dzieciom i młodzieży szacunku wobec  dorosłych i rówieśników.

4.  Propagowanie zdrowego i higienicznego stylu  życia.

5.  Wskazywanie wartościowych rozrywek i alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

6. Ukazywanie  zagrożeń jakie niesie spożywanie  środków psychoaktywnych, szczególnie palenie  papierosów .

7.  Motywowanie uczniów do solidnej pracy i regularnego uczęszczania na zajęcia lekcyjne.


METODY  I SPOSOBY DZIAŁANIA

 1. Lekcje dydaktyczne uwzględniające problematykę profilaktyki.
 2. Godziny  wychowawcze podczas, których odbywają się spotkania  ze specjalistami ,pogadanki.
 3. Prelekcje  dla nauczycieli, rodziców, uczniów.
 4. Warsztaty dla nauczycieli i zainteresowanych  rodziców .
 5. Indywidualne rozmowy  z uczniami, rodzicami.
 6. Projekcje  filmów tematyce profilaktycznej.
 7. Wycieczki  turystyczne, rekreacyjne,/ zielone  i białe szkoły/.
 8. Konkursy
 9. Przedstawienia
 10. Uroczystości szkolne.
 11. Współpraca  z instytucjami  wspierającymi  szkołę  w realizowaniu  profilaktyki.


ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM / PRZEMOCY I AGRESJI/


ZADANIA
FORMY I METODY REALIZACJI
OSOBY  ODPOWIEDZIALNE
TERMIN REALIZACJI
1.Diagnozowanie miejsc oraz sytuacji występowania agresji rówieśniczej w szkole.


Ankieta wśród uczniów szkoły podstawowej i  gimnazjum
Pedagog szkolny
maj
2.Dyskusje w klasach na temat:


-Przyczyn ,rodzajów i skutków przemocy i agresji.


Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie kultury osobistej szacunku do innych.
-Kształtowanie umiejętności wyrażania trudnych emocji.
Strategie pracy  ze złością-warsztaty .


Zapoznanie uczniów  z procedurami interwencji nauczyciela w sytuacji przemocy.


Zajęcia z pedagogiem.
Godziny  z wychowawcą


Apele porządkowe
Egzekwowanie stroju szkolnego uczniów na co dzień i podczas uroczystości.


Zajęcia  z psychologiem
Pedagog
Wychowawcy
Bibliotekarz


Psycholog


Dyrektor
Psycholog
Wychowawcy klas
Cały rok


Cały rok
Cały rok


3.Bezpośrednie przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.


Konsekwentne reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy.
Sumienne pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw, szczególnie zwrócenie uwagi na szatnię, toalety.


Sprawdzanie ubikacji, szatni  i miejsc, w których uczniowie są szczególnie narażeni naużywanie przemocy.


Reagowanie na wszystkie przejawy agresji i konsekwentne stosowanie zasad zawartych w statucie i procedurach postępowania wychowawczego.
Rozmowy  z uczniami, rodzicami .
Skierowanie sprawy na policję/w razie potrzeby/


Współpraca z PPP, policją, sądem,kuratorem , Domem Dziecka, PCPR
Nauczyciele  dyżurujący,wychowawcy


Wszyscy nauczyciele
pedagog
Pedagog szkolny
Cały rok


Cały rok
     4.Działania interwencyjne w postaci spotkań indywidualnych ze sprawcami/ ofiarami przemocy/lub  spotkania  o charakterze zajęć warsztatowych  w klasach.

Interwencje, rozmowy  dyscyplinujące
Kontrakty
pedagog
Cały rok szkolny

PROBLEM UZALEŻNIEŃ


ZADANIA
FORMY I METODY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN REALIZACJI
1.Diagnoza skali  zjawiska i miejsc zagrożonych  stosowaniem środków  psychoaktywnych
/papierosów, alkoholu, dopalaczy./


Ankieta wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
Analiza wyników  oraz  wniosków
pedagog
maj
2.Pogadanki, prelekcje  tematyczne :


Wpływ środków  odurzających na rozwój psychofizyczny dziecka.
Skutki zażywania  narkotyków oraz dopalaczy.
Szkody  społeczne i zdrowotne związane
z paleniem  papierosów, piciem alkoholu.

3.Konkursy  na najciekawszy plakat na temat szkodliwości używek.


4.Konkurs na najlepszą pracę plastyczną dotyczącą antyreklamy tytoniowej.


5.Warsztaty na temat obrony własnego zdania wobec środków uzależniających poprzez sztukę odmawiania.
Uczymy  się bycia asertywnymi.
Zajęcia  z pedagogiem


Zajęcia  z psychologiem
Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych


Godziny wychowawcze


Nauczyciel plastyki
psycholog
Spotkania z  osobami zajmującymi się problemami uzależnień.
Pedagog                        


Psycholog
Wychowawcy
Pedagog
Psycholog


Dyrektor


psycholog
Cały rok
Cały rok szkolny


Cały rok szkolny


3.Bezpośrednie przeciwdziałanie spożywaniu środków psychoaktywnych.


- Obserwacja  zachowań uczniów podczas pobytu w szkole a w szczególności podczas  imprez szkolnych, wycieczek , zabaw.


-Zastosowanie procedury postępowania wychowawczego w sytuacjach kryzysowych.


Spotkania z policją, pogadanki ,filmy.


Wszyscy nauczyciele
Opiekunowie imprez
Dyrektor
pedagog
Cały rok szkolny
4.Współpraca  z wyspecjalizowanymi instytucjami
Wspierającymi szkołę w realizowaniu profilaktyki
/Policja, GOPS,PCPR. PPP,OSP,/


Pogadanki, prelekcje,
pedagog
Cały rok
5.Edukacja nauczycieli w zakresie problemów związanych z uzależnieniami.


Uczestnictwo  w kursach, konferencjach, czytanie fachowej literatury.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
szkolny
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ZDROWIA PSYCHICZNEGO


ZADANIA 
FORMY I METODY  REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
1.Promowanie czynnego wypoczynku,higieny                  
życia  osobistego oraz aktywnych form spędzania
wolnego czasu.


Pogadanki na temat;
Zasady racjonalnego żywienia w różnych okresach życia.
Skutki niewłaściwego odżywiania się/ bulimia ,anoreksja/
Czynniki warunkujące zdrowie psychiczne..
Styl życia i jego związek ze zdrowiem i chorobą.

Prowadzenie działań wychowawczo-profilaktycznych z wykorzystaniem lekcji przedmiotowych,godzin wychowawczych.


-wyjazdy na zielone  i białe szkoły
-udział w biegu sztafetowym
-wyjazdy na wycieczki
-zajęcia sportowe, turnieje,olimpiady dla przedszkolaków
Wychowawcy klas
Nauczyciel biologi
pedagog


Cały rok szkolny
2.Bezpieczeństwo na drodze, w szkole podczas
gier i zabaw
- spotkania z policją, pogadanki
-udział w konkursie ,,Odblaskowa szkoła’’
- spotkanie  ze strażakami- próbna ewakuacja
-konkursy plastyczne
Pedagog
Wychowawcy


Nauczyciele przedmiotowi


Cały rok szkolny
3.Korygowanie złych nawyków–żywieniowych.
/konkurs- zdrowe śniadanie/


Spotkania z dietetykami dla uczniów i rodziców


dyrektor


4.Podnoszenie świadomości młodzieży na tematy chorób  przenoszonych drogą płciową.


Wychowanie do życia w rodzinie.
Spotkania  pracownikami służby zdrowia.
Nauczyciel przedmiotu
pedagog
Cały rok
szkolny
ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM DYDAKTYCZNYM


ZADANIA
METODY I FORMY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
1.Wyrównywanie szans-pomoc w przezwyciężaniu trudności
w nauce.


Współpraca z PPP
-Diagnozowanie przyczyn  niepowodzeń szkolnych
-Dostosowanie wymagań do możliwości intelektualnych Ucznia.
-indywidualizacja procesu kształcenia zgodnie z zasadami udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- uczniowie zdolniejsi pomagają uczniom słabszym.
-Spotkania  z rodzicami.


Nauczyciele przedmiotu
Pedagog szkolny
Pedagog szkolny
Cały rok


Cały rok
2.Pomoc materialna


-Rozpoznawanie rodzin uczniów najuboższych.
-Dofinansowanie do ubezpieczenia uczniom z rodzin uboższych.
-Współpraca  z GOPS,TPD.DDZ
-Działania  w zakresie programu,,Wyprawka szkolna’’
-Zorganizowania  paczki Mikołajowej dla dzieci z rodzin uboższych.


Pedagog szkolny


Cały rokPROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII


ZADANIA
METODY I FORMY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
1.Zapoznanie  uczniów z możliwościami      
Jakie  dają technologie informacyjne związane
z nimi zagrożenia


-Lekcje z wychowawcą.
-Lekcje  z pedagogiem.
Wychowawcy
Nauczyciel informatyki
Cały rok szkolny
2.Upowszechnianie zasad bezpiecznego właściwego, korzystania  z komputera, Internetu, telefonu komórkowego’


Informowanie uczniów i rodziców o następstwach prawnych grożących w przypadkach stosowania cyberprzemocy.
 -Zajęcia  z pedagogiem.
- Zajęcia  z psychologiem.
- Godziny  z wychowawcą.
Pedagog
Psycholog
wychowawcy
Cały rok szkolny
3.Uświadomienie uczniom ,jakie zachowania w Internecie mogą być dla nich niebezpieczne i w jaki sposób można
unikać tych zagrożeń.
Uczenie selekcjonowania informacji zdobytych w sieci.


Lekcje  informatyki.
-zajęcia z wychowawcą, pedagogiem
-spotkania  z policją
-
Nauczyciel informatyki
wychowawcy
Cały rok szkolny
4.Blokowanie  stron www,zawierających treści pornograficzne oraz szkodliwe  informacje o narkotykach, sektach i przemocy.
.  
Zainstalowanie na każdym komputerze dla ucznia,programu zabezpieczającego dostępu do wymienionych treści.
Dyrektor
Nauczyciel informatyki
Cały rok szkolny
WAGARY  I NISKA  FREKWENCJA


ZADANIA
METODY I FORMY REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
1.Monitorowanie obowiązku szkolnego  wszystkich uczniów.
Stała kontrola frekwencji  na wszystkich zajęciach.


2 .Zawieranie  z uczniami kontraktów i systematyczne  monitorowanie efektów.


3.Premiowanie uczniów za bardzo dobrą frekwencję.


4.Wysyłanie upomnień do rodziców uczniów nie realizujących we właściwy sposób obowiązku szkolnego.


Monitorowanie absencji szkolnej
-In formowanie na bieżąco rodziców uczniów o nieusprawiedliwionej  nieobecności uczniów.


-Rozmowy indywidualne z uczniami wagarującymi
- konkursy klasowe
Wychowawcy,
pedagog
Cały rok
Rozmowy z rodzicami na temat konsekwencji wagarów, wpływu absencji  na zachowanie.
- indywidualne rozmowy  z rodzicami


wychowawcy
Cały rok szkolny
EWALUACJA PROGRAMU


Szkolny Program Profilaktyczny zakłada badanie sytuacji wychowawczej uczniów w szkole poprzez:

- ankiety

- analizę wyników nauczania w oparciu o dokumentację szkoły

- analizę dokumentacji szkolnej  uczniów / opinie, orzeczenia ,itp./

- obserwację zachowań  uczniów

-analizę realizacji obowiązku szkolnego

- obserwację środowiska uczniowskiego

-rozmowy  z rodzicami i nauczycielami                                                                                                

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                     Opracowała 

                                                                                                                                     Jolanta  Kociarz
Czy ten artykuł okazał się przydatny?

Wiadomość wysłana!

Zamknij